Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van JBB;
b. AVG de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
c. Consument iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
d. Diensten alle werkzaamheden die JBB ter uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant verricht;
e. Fout het substantieel niet voldoen van de Dienst en/of het opgeleverde aan de Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een Fout is alleen sprake als Klant deze kan aantonen en deze reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. JBB heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere onvolkomenheden in of aan de Dienst anders dan met betrekking tot Fouten in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
f. Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectueel eigendom en alle daaraan gerelateerde rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten op knowhow, rechten op vertrouwelijke informatie, rechten op bedrijfsgeheimen en rechten op domeinnamen;
g. JBB de eenmanszaak JB Bouwbegeleiding, kantoorhoudende aan de Groenstraat 58 (4841 BE) te Prinsenbeek, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89765796;
h. Klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JBB de Overeenkomst heeft gesloten;
i. Offerte de aanbieding die JBB aan Klant doet of heeft gedaan voor het verrichten van Diensten;
j. Overeenkomst de overeenkomst die tussen JBB en Klant is overeengekomen en op basis waarvan JBB aan Klant de Diensten verricht;
k. Partij JBB en/of Klant;
l. Persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd;
m. Schriftelijk schriftelijke communicatie waaronder ook begrepen per e-mail of ander elektronisch medium;

 1. Toepasselijkheid
  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Offerte, Overeenkomst, Diensten en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen.
  2.2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Klant, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk en uitdrukkelijk door JBB zijn aanvaard.
  2.4. Indien één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.
  2.5. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, geldt dat het bepaalde in de Overeenkomst voorrang heeft.
 2. Offerte en totstandkoming van de Overeenkomst
  3.1. JBB zal aan Klant een Offerte uitbrengen waarin hij aangeeft wat bij de Diensten is inbegrepen en welke vergoeding Klant bij aanvaarding van de Offerte verschuldigd is.
  3.2. Een Offerte is vrijblijvend en verplicht Klant tot niets.
  3.3. Een Offerte is geldig voor de duur van 30dertig (30) kalenderdagen na de datum van verzending door JBB, tenzij anders in de Offerte is aangegeven.
  3.4. Als blijkt dat Klant onjuiste gegevens aan JBB heeft verstrekt op basis waarvan JBB een Offerte heeft uitgebracht, dan is JBB gerechtigd de tarieven uit de Offerte aan de juiste gegevens aan te passen, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen.
  3.5. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Offerte is aanvaard. De Offerte wordt geacht te zijn aanvaard zodra Klant instemt met de Offerte, of indien JBB redelijkerwijs een gedraging van Klant mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.
  3.6. De in de Offerte genoemde omschrijving van de Diensten is bindend. JBB is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de Offerte.
  3.7. JBB kan niet aan het aanbod in een Offerte worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.8. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
 3. Uitvoering van de Overeenkomst
  4.1. JBB zal zich inspannen om de Overeenkomst uit te voeren ten behoeve van Klant conform de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
  4.2. Alle door JBB geleverde Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  4.3. Klant erkent dat het slagen van de Overeenkomst mede afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met JBB. Klant zal daarom alle medewerking verlenen om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door JBB mogelijk te maken. In het bijzonder zal Klant er voor zorgen dat alle gegevens, inlichtingen en/of medewerking waarvan JBB aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct aan JBB worden verstrekt.
  4.4. JBB is niet gehouden bij de uitvoering van haar Diensten aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet als door deze aanwijzingen de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld. JBB is evenwel gerechtigd om dergelijke aanwijzingen op te volgen en om daarvoor aanvullende vergoedingen in rekening te brengen.
  4.5. Klant zal relevante wijzigingen in haar gegevens, zoals een wijziging in haar adres- en/of facturatiegegevens, onverwijld, maar in ieder geval op eerste verzoek van JBB, doorgeven aan JBB.
  4.6. Partijen wijzen elk een contactpersoon aan die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over wie zij als contactpersoon hebben aangewezen.
  4.7. Partijen verplichten zich jegens elkaar de contactpersoon van de andere Partij tijdig en adequaat te informeren over al hetgeen voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van belang is. Partijen zijn tevens gehouden uit eigen beweging bij de andere Partij informatie in te winnen indien zij wetenschap hebben van omstandigheden die voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn. Deze informatieplicht doet geen afbreuk aan de mededelingsplicht van de andere Partij.
  4.8. Partijen verplichten zich jegens elkaar medewerking te verlenen zodat de Diensten op basis van de overeengekomen eisen en criteria kunnen worden verricht.
  4.9. Voor de uitvoering van de Diensten door JBB kan Klant ook gebonden zijn aan de voorwaarden van derde partijen. Deze voorwaarden gelden tussen Klant en de betreffende derde partij(en), JBB is daaraan niet gebonden. Klant machtigt JBB hierbij om de voor de Diensten benodigde overeenkomsten met derde partijen namens Klant aan te gaan. JBB is bij die overeenkomst(en) geen partij.
  4.10. De door JBB voor de uitvoering en/of de voltooiing van de Diensten genoemde termijnen hebben steeds een indicatief karakter. De termijnen zijn nooit fatale termijnen. JBB is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim, nadat hij door Klant Schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij hem een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JBB in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
  5.1. Alle door JBB genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere (overheids)heffingen en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  5.2. Alle door JBB genoemde prijzen zijn in euro’s (EUR/€) en Klant dient in euro’s te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  5.3. JBB is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst te verhogen. JBB zal Klant hiervan ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Klant heeft bij zo een prijsverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien sprake is van een prijsverhoging zoals bedoeld in artikelen 5.4 en 5.5.
  5.4. JBB is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst jaarlijks, vanaf de maand januari, met maximaal 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst voortijdig op te zeggen.
  5.5. Als aanvulling op het voorgaande lid behoudt JBB zich uitdrukkelijk het recht voor om onder de navolgende omstandigheden een prijsverhoging toe te passen, zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, indien sprake is van een wijziging van de Overeenkomst.:
  5.5.1. sprake is van een wijziging van de Overeenkomst; en/of
  5.5.2.5.5.1. sprake is van een prijsstijging van een product en/of dienst van een leverancier van JBB.
  5.6. Bij gebreke van een Schriftelijk overeengekomen betalingsschema is Klant:
  5.6.1. alle bedragen die betrekking hebben op de Dienstenwerkzaamheden van JBB op projectbasis steeds per kalendermaand achteraf verschuldigd; en
  5.6.2. alle bedragen die betrekking hebben op de Dienstenoverige werkzaamheden van JBB, die niet op projectbasis geschieden, steeds per kalendermaand vooraf verschuldigd.
  5.7. Klant stemt in met elektronische facturatie door JBB. JBB zal aan Klant via elektronische weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeengekomen betalingstermijn van een factuur is een fatale termijn.
  5.8. Als de Klant volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen), dan is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk tegenover JBB om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, waaronder de betalingsverplichtingen.
  5.9. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling.
  5.10. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.
  5.11. Bij een niet-tijdige betaling van een factuur door Klant is JBB gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is in een dergelijk geval over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente op grond van artikelex art. 6:119a BW verschuldigd, tenzij Klant een Consument is. In dat geval is Klant over het factuurbedrag de wettelijke rente op grond vanex artikel art. 6:119 BW verschuldigd.
  5.12. Bij een niet-tijdige betaling is Klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval is JBB gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij Klant in rekening te brengen, tenzij de Klant een Consument is.
  5.13. In het geval dat JBB zijn verplichtingen heeft opgeschort, omdat Klant niet-tijdig heeft betaald, dan heeft JBB, naast de volledige vordering(en), recht op een aanvullend bedrag om de werkzaamheden weer op te starten, zoals kosten voor het (opnieuw) inplannen van Diensten. en kosten voor het (opnieuw) inschakelen van derden.
  5.14. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is JBB gerechtigd om, onverminderd zijn overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op JBB enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van JBB op Klant zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten
  6.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals materialen, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, Offertes, databestanden, software, programmatuur, (digitale) tekeningen, schetsen, codes en configuratiebestanden waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, en het voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij JBB en/of zijn leveranciers.
  6.2. Klant krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die haar uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. JBB en/of zijn leveranciers behouden zich alle rechten, aanspraken en belangen voor die in deze Overeenkomst of op grond van de wet niet aan Klant zijn verleend.
  6.3. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van het verlenen van de Dienst toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor een ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.
  6.4. In afwijking van het voorgaande lid is het Klant – indien zij de rechtmatige verkrijger van een werk in de zin van de Nederlandse Auteurswet is – niet verboden dat werk te laden en/of in beeld te brengen, fouten in het werk te herstellen, en/of een reservekopie van het werk te maken, voor zover dit voor het met het werk beoogde gebruik noodzakelijk is, echter pas nadat zij JBB daartoe een verzoek heeft gedaan en JBB vervolgens in gebreke blijft om tijdig aan een dergelijk verzoek te voldoen.
  6.5. Klant zal geen aanduiding(en) omtrent het vertrouwelijk karakter, dan wel van enig Intellectueel Eigendomsrecht, op enig werk (doen) verwijderen of (doen) wijzigen.
  6.6. JBB is gerechtigd om (al dan niet zichtbare) technische maatregelen te treffen ter bescherming van materialen of andere werken. Het is Klant niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of te verwijderen.
  6.7. Klant staat ervoor in dat zij bij het aanleveren van materialen, in welke vorm dan ook, ten behoeve van (het uitvoeren van) de Dienst geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Klant vrijwaart JBB tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden die gebaseerd zijn op inbreuk(en) op Intellectuele Eigendomsrechten.
  6.8. Klant verleent JBB het recht om de merken, de logo’s en de (handels)namen van Klant te gebruiken in haar externe communicatie, waaronder ten behoeve van promotiedoeleinden.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  7.1. JBB blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde apparatuur, materialen, programmatuur, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, Offertes, databestanden en configuratiebestanden, en de daarop rustende (gebruiks)rechten zolang Klant:
  7.1.1. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
  7.1.2. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; en/of
  7.1.3. niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.
  7.2. Zolang er op het geleverde en de daarop rustende rechten een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Klant niet toegestaan deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening te bezwaren (met enig recht).
  7.3. JBB kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of andere werken onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant alle aan JBB verschuldigde vergoedingen volledig heeft voldaan.
  7.4. Nadat JBB een beroep heeft gedaan op zijn eigendomsvoorbehoud, mag hij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Klant staat JBB toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 7. Risico-overgang
  8.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de materialen, programmatuur, databestanden en/of andere werken, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.
 8. Diensten
  9.1. Als niet voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp ten behoeve van de te verrichten Diensten aan JBB zijn c.q. is verstrekt, zullen Partijen in goed overleg Schriftelijk specificeren welke Diensten uitgevoerd zullen worden en op welke manier die Diensten uitgevoerd worden.
  9.2. JBB zal de Diensten uitvoeren op basis van de door Klant verstrekte gegevens. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door haar verstrekte gegevens. JBB is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  9.3. JBB zal de Diensten zoveel mogelijk conform de Schriftelijk vastgelegde specificaties verrichtenopleveren.
  9.4. Als tussen Partijen een oplevering is overeengekomen, dan bedraagt de opleverperiode zeven (7) dagen na oplevering of, indien een door JBB uit te voeren installatie Schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Klant is bij de oplevering verplicht om onder haar volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of het opgeleverde, dan wel de opgeleverde Diensten beantwoorden aan de overeengekomen criteria en of het opgeleverde, dan wel de opgeleverde Diensten eventuele Fouten bevat. Eventuele bijstand die JBB verleent bij het uitvoeren van de oplevering is geheel voor risico van Klant. Klant zal de toetsing tijdens de opleverperiode deugdelijk en met voldoende gekwalificeerd personeel uitvoeren en zij zal de testresultaten Schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk met JBB delen.
  9.5. Indien bij het toetsen van het opgeleverde, dan wel de opgeleverde Diensten, blijkt dat dit niet voldoet aan de overeengekomen criteria en/of het Fouten bevat, zal Klant JBB daarover op Schriftelijke, begrijpbare en overzichtelijke wijze informeren, uiterlijk op de laatste dag van de opleverperiode. JBB zal zich naar beste vermogen inspannen het opgeleverde, dan wel de opgeleverde Diensten, te laten voldoen aan de overeengekomen criteria en/of de bedoelde Fouten te herstellen. JBB is gerechtigd tijdelijke oplossingen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen en/of toe te passen.
  9.6. De Diensten, of een gedeelte daarvan, zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
  9.6.1. als er geen oplevertermijn is afgesproken:
  9.6.1.1. op het moment van oplevering; of
  9.6.2. als er wel een oplevertermijn is afgesproken:
  9.6.2.1. op het moment dat Klant (het gedeelte van) de opgeleverde Dienst (al dan niet mondeling) accepteert, en in elk geval op het moment dat JBB de acceptatie daarvan door Klant Schriftelijk bevestigt en een gegrond bezwaar van Klant daartegen binnen 48 uur uitblijft; of
  9.6.2.2. als (een deel van de) Diensten naar oordeel van JBB, geen Fouten bevat, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 9.7 aan acceptatie niet in de weg staan, vanaf het moment van oplevering; of
  9.6.2.3. op het moment dat de Diensten aan de overeengekomen criteria voldoen en/of de Fouten conform artikel 9.5 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 9.7 aan acceptatie niet in de weg staan.
  9.6.3. ongeacht of er een oplevertermijn is afgesproken:
  9.6.3.1. vanaf het moment dat Klant het opgeleverde voor operationele en/of commerciële doeleinden gebruikt, welk gebruik uitdrukkelijk voor rekening en risico van Klant is.
  9.7. Acceptatie van (een gedeelte van) de Diensten mag niet worden onthouden op gronden die geen verband houden met de overeengekomen criteria en voorts niet wegens het bestaan van onvolkomenheden, zijnde onvolkomenheden die de operationele of commerciële ingebruikneming van het opgeleverde redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van het opgeleverde die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de look-and-feel.
  9.8. Acceptatie van het opgeleverde, dan wel de opgeleverde Diensten, op één van de wijzen als bedoeld in dit artikel 9 heeft tot gevolg dat JBB gekweten is van de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de oplevering van Diensten.
  9.9. Na acceptatie aanvaardt Klant het opgeleverde in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt (“as is, where is”). JBB is na acceptatie niet gehouden tot herstel van Fouten en/of onvolkomenheden, maar kan dit – naar eigen goeddunken – toch aan Klant aanbieden, al dan niet tegen een aanvullende vergoeding.
 9. Privacy
  10.1. Dit artikel is van toepassing indien en voor zover JBB bij de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Klant. In dat geval wordt Klant als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt en JBB als verwerker. Deze Persoonsgegevens zullen conform dit artikel en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Dit artikel kwalificeert als een verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG. Indien een afzonderlijke verwerkersovereenkomst onderdeel vormt van de Overeenkomst en afwijkt van dit artikel, prevaleren de bepalingen uit die afzonderlijke verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit dit artikel.
  10.2. Alle verplichtingen van JBB die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag of in dienst van JBB.
  10.3. Het is JBB toegestaan om subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. JBB zal op eerste verzoek van Klant een overzicht van ingeschakelde subverwerkers verstrekken. JBB zal Klant direct informeren over (beoogde) veranderingen inzake een toevoeging of vervanging van de subverwerkers, waarbij Klant de mogelijkheid wordt geboden tegen de (beoogde) veranderingen bezwaar te maken.
  10.4. JBB, en iedereen die onder zijn gezag handelt en toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van en namens Klant en in overeenstemming met de specifieke instructies voor de verwerking. JBB zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor eigen of andere doeleinden. JBB zal Klant direct informeren indien naar zijn mening instructies van Klant inbreuk maken op toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG en bindende gedragscodes die regels bevatten met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens.
  10.5. Klant zal de soorten Persoonsgegevens, de duur van de verwerking, de categorieën van individuen, de toegangsniveaus, de onderwerpen, de doeleinden en de aard van de verwerking Schriftelijk aan JBB mededelen.
  10.6. JBB zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. JBB zal de verplichting tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen en de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan zijn medewerkers en anderen die rechtmatig toestemming hebben om toegang te verkrijgen tot de Persoonsgegevens. De hiervoor bedoelde maatregelen zullen Schriftelijk door Klant aan JBB worden gespecificeerd.
  10.7. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Klant zal JBB geen Persoonsgegevens verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat land geen passend beschermingsniveau ten aanzien van Persoonsgegevens biedt of een EU modelcontract met de subverwerker in dat land is gesloten.
  10.8. JBB zal Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen. Na de bewaartermijn zal JBB de Persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen, tenzij de wet een langere bewaartermijn verplicht stelt en er een grondslag is voor de verwerking.
  10.9. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een “inbreuk in verband met persoonsgegevens” zoals gedefinieerd in artikel 4.12 van de AVG aan de toezichthoudende autoriteit en/of de betrokkene(n). Om Klant in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen met betrekking tot de Persoonsgegevens die door JBB in het kader van de Overeenkomst door hem worden verwerkt, stelt JBB Klant binnen 24 uur nadat de “inbreuk in verband met persoonsgegevens” bij hem bekend is geworden daarvan op de hoogte. Indien het niet waarschijnlijk is dat de “inbreuk in verband met persoonsgegevens” een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan meldt JBB dit desondanks aan Klant, met dien verstande dat dit niet hoeft te worden gemeld binnen 24 uur nadat de inbreuk bij hem bekend is geworden. De Klant bepaalt en is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze of een bij JBB geconstateerde “inbreuk in verband met persoonsgegevens” wordt gemeld aan de toezichthoudende autoriteit en/of aan betreffende betrokkene(n).
  10.10. JBB zal alle verzoeken die hij van betrokkenen ontvangt op basis van hun rechten op grond van de artikelen 12 t/m 23 AVG onverwijld aan Klant doorsturen.
  10.11. JBB verleent op eerste verzoek van Klant de redelijke medewerking om betrokkenen hun rechten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens conform de artikelen 12 t/m 23 AVG te laten uitoefenen, waaronder het recht op informatie, inzage, verwijdering inclusief het recht op vergetelheid, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar en rechten terzake van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Ook stelt JBB Klant in staat om na te gaan of derden die JBB bij de uitvoering van de de Overeenkomst inschakelt, voldoen aan hun verplichtingen in dit verband.
  10.12. JBB zal Klant in staat stellen om de naleving door JBB met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens uit hoofde van dit artikel maximaal één (1) keer per jaar te controleren. Op eerste verzoek van Klant zal JBB bij een controle zijn faciliteiten voor verwerking van Persoonsgegevens ter beschikking stellen, zodat een onafhankelijke controleur – die gebonden is aan geheimhouding – een audit kan uitvoeren en een rapport verstrekken met alle informatie die noodzakelijk is om naleving van dit artikel en/of de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG en bindende gedragscodes, die regels bevatten met betrekking tot bescherming van Persoonsgegevens aan te tonen. De kosten die Klant en/of JBB hiervoor moeten maken, komen voor rekening van Klant.
 10. Aansprakelijkheid
  11.1. De aansprakelijkheid van JBB voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de naming van zijn verplichtingen en/of als gevolg van een onrechtmatige daad van JBB, zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden is uitgesloten.
  11.2. Voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid van JBB voor schade in het voorgaande lid niet kan worden uitgesloten en/of niet houdbaar is, dan is de aansprakelijkheid van JBB beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw), waarbij indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, de voor die Overeenkomst bedongen prijs wordt gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van JBB voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan EUR 10.000,- (tienduizend euro) bedragen.
  11.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  11.3.1. materiële schade aan zaken;
  11.3.2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
  11.3.3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
  11.4. De aansprakelijkheid van JBB voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die in het voorgaande lid niet uitdrukkelijk als directe schade is gedefinieerd, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde en gemiste huurinkomsten, gederfd genot, schade als gevolg van materialen of programmatuur van derden en schade door verminking, vernietiging of verlies van gegevens en/of documenten.
  11.5. De in dit artikel 11 bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van JBB komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van JBB.
  11.6. Tenzij de nakoming van de overeenkomst door JBB blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van JBB wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant JBB onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en JBB ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JBB in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  11.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van Klant op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, en in geen geval later dan 30 dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij JBB meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen JBB vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. Dit laat de klachtplicht van Klant onverlet.
  11.8. Klant vrijwaart JBB tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van Klant in de nakoming van de Overeenkomst, een inbreuk op enig Intellectuele Eigendomsrecht door Klant of enig ander handelen of nalaten van Klant.
 11. Overmacht
  12.1. Een Partij kan niet tot het nakomen van enige verplichting worden gehouden als sprake is van overmacht.
  12.2. Van overmacht is sprake als een Partij wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichting(en) als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  12.3. Onder overmacht aan de zijde van JBB wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, onderbrekingen van de toelevering van (bouw)materialen, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van JBB , tekortkomingen van door JBB ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop JBB geen invloed heeft.
  12.4. De Partij die de overmacht heeft ingeroepen, is verplicht zich ertoe in te spannen dat de overmachtsituatie van zo kort mogelijke duur is.
  12.5. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, of zodra vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk en gedeeltelijk (voor zover het de overmachtsituatie raakt) te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. Dit laat onverlet de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 12. Geheimhouding
  13.1. Iedere Partij zal alle informatie (in welke vorm dan ook), en waaronder uitdrukkelijk begrepen eventuele Persoonsgegevens, die zij vóór, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangt vertrouwelijk behandelen als deze informatie bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bevat, als vertrouwelijk wordt gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie bedoeld was als vertrouwelijk. Partijen zullen deze verplichting ook opleggen aan hun werknemers
  13.2. JBB zal geen kennis nemen van data die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van JBB, tenzij:
  13.2.1. dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;
  13.2.2. JBB daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling; en/of
  13.2.3. JBB daartoe verplicht is op grond van een gerechtelijk bevel.
  13.3. In het geval Klant in strijd handelt met het bepaalde in het eerste lid, dan is Klant per overtreding, zonder dat een ingebrekestelling en/of toerekenbaarheid is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 10.000,- (tienduizend euro)€ 10.000,- aan JBB verschuldigd, onverminderd de overige wettelijke of contractuele rechten van JBB, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (aanvullende) schadevergoeding en/of nakoming.
 13. Duur en beëindiging
  14.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zonder Schriftelijke opzegging door Klant, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) kalendermaanden voor het einde van de afgesproken duur, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. JBB kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen.
  14.2. Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere Partij, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  14.3. Als op het moment van de ontbinding al Diensten door JBB aan Klant zijn geleverd, dan zijn deze geleverde Diensten en de bijbehorende betalingsverplichting(en) niet onderworpen aan de ongedaanmakingsverplichtingen als gevolg van de ontbinding.
  14.4. Facturen die al door JBB aan Klant zijn verzonden voorafgaand aan de opzegging of de ontbinding in verband met hetgeen al (gedeeltelijk) is uitgevoerd of geleverd in het kader van de Overeenkomst dienen door Klant te worden voldaan. Deze factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van de opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
  14.5. JBB is wegens beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en om welke reden dan ook, nooit gehouden tot schadevergoeding of enige restitutie van reeds ontvangen vergoedingen.
  14.6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan Klant diensten van derden, die nodig zijn bij de Diensten, niet los van de Overeenkomst beëindigen.
  14.7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Klant alle hulpmiddelen, zoals apparatuur, die JBB aan Klant ter hand heeft gesteld voor het ontvangen van de Diensten bij beëindiging van de Overeenkomst onverwijld in de oorspronkelijke staat aan JBB teruggeven. Indien Klant hiervoor kosten moet maken, dan komen deze voor de rekening van Klant.
  14.8. Alle bepalingen die bedoeld zijn om het einde van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, te overleven, overleven het einde van de Overeenkomst. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van JBB, de Intellectuele Eigendomsrechten, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling,
 14. Wijziging en meerwerk
  15.1. Als JBB op verzoek of met voorafgaande toestemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties verricht voor Klant die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zal de Klant deze werkzaamheden of andere prestaties vergoeden tegen de overeengekomen (uur)tarieven van JBB en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van JBB.
  15.2. Als Klant aan JBB een verzoek doet tot het verrichten van meerwerk, zoals bedoeld in het voorgaande lid, dan is JBB niet verplicht om aan dat verzoek te voldoen. JBB kan van Klant verlangen dat een afzonderlijke overeenkomst voor deze (meer)werkzaamheden wordt gesloten.
  15.3. Als werkzaamheden door JBB worden verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen en voor die Overeenkomst een vaste prijs was overeengekomen, dan zal JBB Klant op verzoek Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
  15.4. Klant erkent en aanvaardt dat meerwerk invloed kan hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, de verantwoordelijkheden van Partijen, de eventueel vooraf afgesproken (vaste) prijs en/of termijnen.
  15.5. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerkzaamheden voordoet is geen grondslag voor opzegging, ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst door Klant.
 15. Toepasselijk recht en geschillen
  16.1. De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daaruit voortvloeiendaarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  16.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is door Partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
  16.3. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie in onderling overleg tussen Partijen worden opgelost.
  16.4. Indien Partijen de geschillen na 60 dagen niet via onderling overleg kunnen oplossen, zal de meest gerede Partij een procedure van “arbitrage in bouwgeschillen” conform het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage (RvA) beginnen. De vestigingsplaats van de RvA is Utrecht. Het aantal arbiters is één (1), aan te wijzen door JBB. De plaats van arbitrage is Utrecht, de proceduretaal is Nederlands en alle aan te leveren documentatie zal in de Nederlandse taal aangeleverd worden. De andere Partij is verplicht actief en constructief te participeren in een aanhangig gemaakte arbitrage.
  16.5. Indien het vorige lid op grond van dwingend recht niet van toepassing is, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.,
  16.6. De voorgaande leden 4 en 5 laten onverlet het recht van elk der Partijen tot het verkrijgen van een (voorlopige) voorziening of het nemen van conservatoire maatregelen (in een arbitraal geding) via de exclusief bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.
 16. Overige bepalingen
  17.1. JBB mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden. Klant stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met een dergelijke overdracht in. Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van JBB, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen.
  17.2. Het is JBB toegestaan derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  17.3. Kennisgevingen die Partijen in het kader van de Overeenkomst aan elkaar doen, geschieden uitsluitend Schriftelijk. Mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen effect, tenzij deze Schriftelijk door Partijen zijn bevestigd.
  17.4. De natuurlijke personen die de Overeenkomst ondertekenen, staan persoonlijk in voor hun volmachten om de betreffende Partij te mogen vertegenwoordigen.
  17.5. Gedragingen van aan Klant gelieerde entiteiten die leiden tot enige tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen die rijzen uit hoofde van de Overeenkomst, stellen Partijen gelijk aan gedragingen van Klant.
  17.6. JBB is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Klant gebracht. Indien Klant gebruik blijft maken van de Diensten na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert Klant daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.
  17.7. De door JBB ontvangen of opgeslagen versie van communicatie en monitoring betreffende Dienst(en) gelden als authentiek en bindend bewijs, behoudens tegenbewijs door de Klant.